ΜΕΡΟΣ   Ι
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Λογιστικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Το Διαχρονικό Πρόβλημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Οικονομική Θεωρία Ανάπτυξης
ΜΕΡΟΣ ΙΙ - Θεωρία Οικονομικής Μεγενθυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Εισροές-Εκροές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Συγκριτική Στατική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Ανοικτής  Oικoνoμίας Δήμος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Πίνακας Παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Πίνακας Εξόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Benefit-Cost Analysis
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - Υπολογισμός  με Γραμμικό Προγραμματισμό
ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ - Η Νεοκλασική Θεωρία για το Public Finance
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - Η Θεωρία  του   P. Samuelson για τα Public Goods
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - Προτάσεις για τους ΟΤΑΠΒ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - Η Θεωρία του Lindhal
ΜΕΡΟΣ  IV - Εφαρμογές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - Η Συντήρηση των Δημοτικών Πάρκων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - Συγχωνεύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - REIT
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - Πραγματικά Παράγωγα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - Χωροταξικό
ΜΕΡΟΣ V - Κοινωνική Επιλογή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 - Κοινωνική Επιλογή
ΜΕΡΟΣ VI - Καινούργια Κυβερνητική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - Καινούργια Κυβερνητική
ΜΕΡΟΣ  VII - Ο Μηχανισμός Βασιλειάδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 - Ο Μηχανισμός Βασιλειάδη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι Λογιστικοί Πίνακες της ΔΕΥΑΡ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ