Πρόλογος     

1. Στόχοι και Διακυβέρνηση της Εταιρείας
1.1. Εισαγωγή  
1.2. Θεωρία της Εταιρείας και Δημιουργία Αξίας  
     Έλεγχος και Στόχοι της Εταιρείας  
1.3. Το Κόστος Ευκαιρίας του Κεφαλαίου  
     Κέρδος και Ανταγωνισμός  
1.4. Συμπεράσματα  
2. Διαχρονική Αξία Χρήματος  
2.1. Εισαγωγή    
2.2. Ανατοκισμός και Προεξόφληση
2.3. Ακολουθίες και Άλλα Υποδείγματα
2.4. Εισαγωγή στον Κίνδυνο των Επενδύσεων
2.5. Συμπεράσματα  
Παράρτημα Κεφ. 2.  
3. Αποτίμηση Ομολόγων  
3.1. Εισαγωγή  
3.2. Στοιχεία Αποτίμησης 
     Η Επίδραση του Χρόνου έως τη Λήξη  
3.3. Παράγοντες Προσδιορισμού Επιτοκίων  
3.4. Η Διαχρονική Διάρθρωση των Επιτοκίων
     Προθεσμιακά Επιτόκια
3.5. Συμπεράσματα   
4. Αποτίμηση Μετοχών  
4.1. Εισαγωγή  
4.2. Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Μέσω Μερισμάτων  
     Ειδικές Περιπτώσεις  
4.3. Συμπεράσματα  
5.  Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων
5.1. Εισαγωγή  
5.2. Καθαρή Παρούσα Αξία  
5.3. Εσωτερική Απόδοση  
     Εύρεση της ΕΑ με Αριθμητικές Μεθόδους
5.4. Περίοδος Επανείσπραξης Κεφαλαίου  
5.5. Συμπεράσματα  
Παράρτημα Κεφ. 5.
6. Σύγκριση Μεθόδων Αξιολόγησης  
6.1. Εισαγωγή  
6.2. Μειονεκτήματα της Μεθόδου της ΕΑ
     Περισσότερες από Μία Εσωτερικές Αποδόσεις  
     Επένδυση και Χρηματοδότηση: Δανείζειν και Δανείζεσθαι
     Αμοιβαίως Αποκλειόμενα Έργα  
6.3. Η Μέθοδος της Τροποποιημένης Εσωτερικής Απόδοσης 
6.4. Δείκτης Αποδοτικότητας και Περιορισμοί στα Κεφάλαια    
     Γιατί η Μέθοδος του ΣΔΑ Οδηγεί σε Σωστές Επιλογές;
6.5. Συμπεράσματα 
7.  Λήψη Αποφάσεων με τη Μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας  
7.1. Εισαγωγή  
7.2. Καθαρές Ταμειακές Ροές  
     Αρχές Προσδιορισμού των ΚΤΡ
7.3. Ετήσιο Ισοδύναμο Κόστος και Εφαρμογές 
     Σύγκριση Έργων με Διαφορετική Διάρκεια
     Το Πρόβλημα της Αντικατάστασης Κεφαλαιακού Εξοπλισμού 
     Το Κόστος της Πλεονάζουσας Παραγωγικής Ικανότητας  
7.4. Βέλτιστος Χρόνος Επένδυσης  
7.5. Συμπεράσματα  
8. Η Σχέση μεταξύ Απόδοσης και Κινδύνου στα Πλαίσια της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου  
8.1. Εισαγωγή  
8.2. Συνολική Απόδοση  
     Ιστορικές Παρατηρήσεις  
     Προτιμήσεις προς τον Κίνδυνο
8.3. Αναμενόμενη Απόδοση και Διακύμανση  
     Η Σημασία της Διακύμανσης στη Χρηματοοικονομική  
     Παρατηρούμενη Μέση Απόδοση και Διακύμανση          
     Η Υπόθεση της Κανονικότητας των Αποδόσεων    
8.4. Από Κοινού Κατανομή Αποδόσεων    
     Συνδιακύμανση Αποδόσεων  
8.5. Χαρτοφυλάκια: Απόδοση, Διακύμανση και Διαφοροποίηση 
     Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια 
     Δανεισμός
     Η Αρχή του Διαχωρισμού
     Συστηματικός και Μη Συστηματικός Κίνδυνος 
     Η Επίδραση Ενός Χρεογράφου στο Χαρτοφυλάκιο Αγοράς   
8.6. Συμπεράσματα  
Παράρτημα Κεφ. 8.
9. Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων
9.1. Εισαγωγή
9.2. Συντελεστής Βήτα
9.3. Η Γραμμή Αγοράς Χρεογράφων
9.4. Εκτίμηση του Συντελεστή Βήτα
9.5. Συμπεράσματα
10. Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου
10.1. Εισαγωγή 
10.2. Το Κόστος Κεφαλαίου του Έργου  
10.3. Το Κόστος Κεφαλαίου της Εταιρείας  
      Κόστος Μετοχικού Κεφαλαίου
      Κόστος Χρέους  
10.4. Η Έννοια του Σταθμικού Μέσου Κόστους Κεφαλαίου  
10.5. Προβλήματα με τη Χρήση του ΣΜΚΚ στην Αξιολόγηση Έργων  
      ΣΜΚΚ και ΚΠΑ
      ΣΜΚΚ και ΕΑ
10.6. Συμπεράσματα
11. Επενδύσεις και Αναζήτηση Αξίας
11.1. Εισαγωγή  
11.2. Πρακτικά Θέματα στην Αξιολόγηση Έργων
      Τεχνικές Ανάλυσης Ευαισθησίας της ΚΠΑ
      Σφάλματα Μέτρησης στον Υπολογισμό της ΚΠΑ
11.3. Θετική ΚΠΑ και Ανταγωνισμός  
      Χαρακτηριστικά του Κλάδου
      Χαρακτηριστικά της Εταιρείας ή του Έργου
11.4. Συμπεράσματα 
12. Η Διαδικασία της Χρηματοδότησης και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών
12.1. Εισαγωγή
12.2. Η Διαδικασία της Χρηματοδότησης
12.3. Χρέος και Μετοχικό Κεφάλαιο ως Εξηρτημένες Απαιτήσεις
12.4. Αποτελεσματικότητα της Αγοράς Χρεογράφων
      Περιπτώσεις Έλλειψης Αποτελεσματικότητας Αγορών
      Πρακτικός Οδηγός για την Αποτελεσματικότητα
12.5. Η Βέλτιστη Κεφαλαιακή Δομή της Εταιρείας
12.6. Συμπεράσματα
13. Λειτουργικός & Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος  
13.1. Εισαγωγή
13.2. Λειτουργικός και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
      Κόστος Παραγωγής
      Λειτουργική Μόχλευση
      Χρηματοοικονομική Μόχλευση
      Συνολική Μόχλευση
13.3. Συμπεράσματα  
14. Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθωσης: Το Υπόδειγμα Κόστους Οφέλους 
14.1. Εισαγωγή 
14.2. Τα Φορολογικά Οφέλη του Χρέους 
      Υπολογισμός της Φορολογικής Εξοικονόμησης
14.3. Το Χρέος ως Μέσο Χρηματοοικονομικής Πειθαρχίας
      Η Σχέση Εντολέα-Εντολοδόχου και η Αμοιβή της Διοίκησης 
14.4. Το Κόστος Πτώχευσης  
14.5. Το Κόστος Αντιπροσώπευσης του Χρέους
      Επενδυτικές Αποφάσεις
      Αποφάσεις Χρηματοδότησης
      Μερισματικές Αποφάσεις
14.6. Χρηματοοικονομική Ευελιξία  
14.7. Τεκμηρίωση και Ευρήματα 
14.8. Συμπεράσματα
15. Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Άλλες Προσεγγίσεις
15.1. Εισαγωγή  
15.2. Αξία Εταιρείας Ανεξάρτητη από Κεφαλαιακή Δομή 
15.3. Η Επίδραση των Φόρων Προσωπικού Εισοδήματος
15.4. Μόχλευση Σύμφωνα με το Στάδιο Ανάπτυξης της Εταιρείας
15.5. Η Θεωρία του Κόστους Πληροφόρησης
      Το Χρέος ως Σήμα Προς την Αγορά
      Ιεράρχηση Τρόπων Χρηματοδότησης
15.6. Σύγκριση με Εταιρείες του Ιδίου Κλάδου
15.7. Συμπεράσματα
Παράρτημα Κεφ. 15
16. Εταιρική Πολιτική Διανομής Μερισμάτων και Αγοράς Ιδίων Μετοχών
16.1. Εισαγωγή
16.2. Η Διαδικασία Πληρωμής Μερίσματος: Βασικές Έννοιες
16.3. Η Παρατηρούμενη Μερισματική Πολιτική των Εταιρειών
      Η Σταδιακή Προσαρμογή των Μερισμάτων 
      Μερίσματα Σύμφωνα με το Στάδιο Ανάπτυξης της Εταιρείας  
16.4. Θεωρίες για τη Μερισματική Πολιτική
      Τα Μερίσματα δεν Επηρεάζουν την Αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου
      Τα Μερίσματα Ζημιώνουν τους Μετόχους
      Τα Μερίσματα Ωφελούν τους Μετόχους
16.5. Η Φερόμενη Μείωση της Σημασίας των Μερισμάτων
16.6. Αγορά Ιδίων Μετοχών
      Τρόποι Αγοράς Ιδίων Μετοχών
      Η Διαδικασία Αγοράς
16.7. Θεωρίες Αγοράς Ιδίων Μετοχών
16.8. Συμπεράσματα
17. Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός 
17.1. Εισαγωγή  
17.2. Κεφάλαιο Κίνησης
      Επενδύσεις σε Κυκλοφορούν Ενεργητικό
      Χρηματοδότηση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
17.3. Διαχείριση Διαθεσίμων
      Υποδείγματα Βελτιστοποίησης Διαθεσίμων
      Επενδύσεις στη Χρηματαγορά  
17.4. Διαχείριση Αποθεμάτων
17.5. Πιστωτική Πολιτική
      Υποδείγματα Χορήγησης Πίστωσης
      Η Βέλτιστη Πολιτική Πιστώσεων
      Πολιτική Εισπράξεων 
17.6. Συμπεράσματα  
18. Οι Εταιρικές Απαιτήσεις και Επενδύσεις ως Δικαιώματα
18.1. Εισαγωγή
18.2. Δικαιώματα
      Συγκριτική Ανάλυση
      Η Χρησιμότητα των Δικαιωμάτων στη Χρηματοοικονομική
18.3. Η Σχέση Δικαιωμάτων Αγοράς και Πώλησης
18.4. Αποτίμηση Δικαιωμάτων
18.5. Εφαρμογή στις Εξηρτημένες Απαιτήσεις της Εταιρείας
18.6. Εφαρμογές στις Πραγματικές Επενδύσεις
      Η Επένδυση ως Δικαίωμα
      Σύγκριση με τα Συνήθη Δικαιώματα
      Το Δικαίωμα της Επέκτασης
      Το Δικαίωμα της Εγκατάλειψης του Έργου
      Αναθεωρημένη ΚΠΑ
18.7. Συμπεράσματα
Παράρτημα Κεφ. 18.

Ασκήσεις
Ασκήσεις Κεφ. 1-11
Ασκήσεις Κεφ. 12-18

Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

Γλωσσάριο

Θεματικό Ευρετήριο