ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ∆ΠΧΠ ΚΑΙ SOLVENCY II ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΤΑΧΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ MANAGERS
3. Η «ΣΤΕΝΩΠΟΣ» ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ VAR
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ
5. ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
6. ΤΟ ∆ΛΠ 1 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ» ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
7. «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΑΠΟ ΤΟ ∆ΠΧΠ 4 ΓΙΑ ΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ»
8. «ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ;
9. ΤΑ CASH FLOWS ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
10. ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
11. ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ SOLVENCY II
12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
13. ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ROIs) ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14. ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ INVESTMENT MANAGEMENT
15. ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΟΠΛΑ» ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ