ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1.1 Ομόρρυθμη Εταιρεία
1.2 Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας
1.2.1 Μορφή, Περιεχόμενο και Δημοσιότητα του Καταστατικού
1.2.2 Εξοδα συστάσεως ομόρρυθμης εταιρείας
1.2.3 Εισφορές Εταίρων Ομόρρυθμης Εταιρείας
1.2.4 Αποτίμηση των Εισφορών των Εταίρων
1.2.5 Η Λογιστική της Συστάσεως
1.3 Διοίκηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας
1.4 Σχέσεις Εταίρων - Εταιρείας
1.5 Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσεως
1.5.1 Μέθοδος των ποσοστών
1.5.2  Μέθοδος  του  μέσου  όρου  του   κεφαλαίου  που πραγματικά διατέθηκε
1.5.3 Υπολογισμός τόκου επί του καταβλημένου κεφαλαίου
1.6 Η Φορολογική  Πλευρά της Διανομής των  Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας
1.7 Χειρισμός της Ζημιάς Χρήσεως
1.8 Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
1.8.1 Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Πρόσθετες Εισφορές
1.8.2. Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου με Απορρόφηση άλλης Επιχειρήσεως
1.8.3 Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίο με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών
1.8.4 Αύξηση Εταιρικού  Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση  της
Υπεραξίας από την Αναπροσαρμογή των Πάγιων Στοιχείων του Ενεργητικού
1.9 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
1.10 Λύση και Εκκαθάριση
1.11 Ετερόρρυθμη Εταιρεία
1.12 Ασκήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κλείσιμο των βιβλίων εισφερόμενης επιχείρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2.1 Σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
2.1.1 Εταιρικό Κεφάλαιο - Αντικείμενα εισφορών
2.1.2 Εταιρικό Μερίδιο και Μερίδα Συμμετοχής Εταίρου
2.1.3 Εξοδα Συστάσεως Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
2.2 Τα Βιβλία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
2.3 Οργανα Διοικήσεως της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
2.3.1. Η Φορολογική Αντιμετώπιση των Αμοιβών των Διαχειριστών
2.4 Συμπληρωματικές Εισφορές Εταίρων
2.5 Σχέσεις Εταίρων - Εταιρείας
2.6 Διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως
2.7 Φόρος  Εισοδήματος  Νομικών  Προσώπων στα Κέρδη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
2.8 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου
2.8.1 Δικαίωμα εγγραφής
2.8.2. Η Φορολογική Πλευρά της Αυξήσεως του Εταιρικού Κεφαλαίου
2.9 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
2.10 Λύση και εκκαθάριση
2.11 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.1 Σύσταση της Α.Ε.
3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο - Αντικείμενα Εισφορών
3.3 Μετοχές
3.4 Ιδρυτικοί Τίτλοι
3.5 Εξοδα Συστάσεως Ανώνυμης Εταιρείας
3.6 Τα Βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας
3.7  Τα Οργανα της Ανώνυμης Εταιρείας
3.8 Η Λογιστική της Συστάσεως
3.9  Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
3.10 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
3.11 Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
3.12 Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου
3.13 Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας
3.14 Ασκήσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
4.1 Γενικά
4.2 Προμηθευτές
4.3 Γραμμάτια Πληρωτέα
4.4 Οφειλόμενοι Μισθοί και Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
4.5 Δουλευμένα Έξοδα Χρήσεως
4.6 Έσοδα Επομένων Χρήσεων
4.7 Αγορές υπό Τακτοποίηση
4.8 Εκπτώσεις επί Πωλήσεων Χρήσεως υπό Διακανονισμό
4.9 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
5.1 Γενικά
5.2 Ομολογίες Υπέρ το Άρτιο και Υπό το Άρτιο
5.3 Οι Διατάξεις της Εμπορικής Νομοθεσίας για τα Ομολογιακά Δάνεια
5.4 Οι Διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας για τα Ομολογιακά Δάνεια
5.5 Οι Διατάξεις της Λογιστικής Νομοθεσίας για τα Ομολογιακά Δάνεια
5.6 Δημιουργία Χρεολυτικού Κεφαλαίου
5.7 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
6.1 Βασικές Εννοιες
6.2 Απεικόνιση των Μισθωμένων Παγίων στις Λογιστικές
    Καταστάσεις της Μισθώτριας Επιχείρησης
6.3 Απεικόνιση των Μισθωμένων Παγίων στις Λογιστικές
    Καταστάσεις της Εκμισθώτριας Επιχείρησης
6.4 Η Ελληνική Νομοθεσία
6.5 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Σταθερών Εισφορών
7.3 Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Σταθερών Παροχών
7.3.1 Προσδιορισμός Ετήσιων Ασφαλιστικών Εισφορών
      του Προγράμματος Σταθερών Παροχών
7.3.2 Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους Λειτουργίας του
      Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Σταθερών Παροχών
7.3.3 Μέθοδοι Προσδιορισμού του Κόστους ενός
      Προγράμματος Σταθερών Παροχών
7.4 Δημοσιευόμενες Πληροφορίες για τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Σταθερών Παροχών
7.5 Η Ελληνική Νομοθεσία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
8.1 Εισαγωγή
8.2 Υπολογισμός των Κερδών ανά Μετοχή - Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή
8.3 Υπολογισμός των Κερδών ανά Μετοχή - Τα Δυνητικά
    Μειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή
8.4 Γεγονότα Πραγματοποιηθέντα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού
8.5 Δημοσιευόμενες Πληροφορίες
8.6 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2190/1920
9.1 Γενικά
9.2 Οι Ετήσιες Λογιστικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων
9.3 Σκοπός των Ετήσιων Λογιστικών Καταστάσεων των Επιχειρήσεων
9.4 Βασικές Λογιστικές Αρχές
9.5 Διάφοροι Αλλοι Κανόνες Αποτίμησης και Ορισμοί
9.5.1 Εξοδα Εγκατάστασης
9.5.2 Πάγιο Ενεργητικό
9.5.3 Παθητικό
9.5.4 Μεταβατικοί Λογαριασμοί
9.5.5 Τιμή Κτήσεως και Κόστος Παραγωγής ή Ιδιοκατασκευής
9.5.6 Κύκλος Εργασιών, Εκτακτα Εσοδα και Εκτακτα Εξοδα
9.5.7 Προβλέψεις για Κινδύνους και Εξοδα
9.5.8 Αποτίμηση Αποθεμάτων
9.5.9 Αποτίμηση Απαιτήσεων
9.5.10 Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων
9.5.11 Στοιχεία  Ενεργητικού, Παθητικού  και Καθαράς Θέσεως σε Ξένο Νόμισμα
9.6 Προσάρτημα
9.7 Η Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
9.8 Υποχρεώσεις Μικρών Επιχειρήσεων
9.9 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
10.1 Γενικά
10.2 Μητρικές - Θυγατρικές Επιχειρήσεις
10.3 Υπόχρεοι σε Κατάρτιση Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων   
10.4 Μορφή και περιεχόμενο των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων
10.5. Παραδείγματα
10.5.1. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός την Ημερομηνία Εξαγοράς
10.5.2 Οι Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις μετά από την Ημερομηνία Εξαγοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
                      ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ