ΜΕΡΟΣ A’
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ 
    Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
1. Οι Εμπλεκόμενοι Παράγοντες
- Τα Νοικοκυριά
- Οι Επιχειρήσεις
- Το Δημόσιο
- Οι Θεσμικοί Επενδυτές
- Οι Κεντρικές Τράπεζες
- Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί
- Τα Hedge Funds
- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Οι Χρηματιστηριακοί Παράγοντες
2. Οι Αγορές
3. Αγορά  Χρηματοοικονομική
- Η Αγορά Κεφαλαίου ή Κεφαλαιαγορά
- Η Αγορά Χρήματος ή Xρηματαγορά
- Η Αγορά Χρηματιστηριακών Παραγώγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
H ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
   Ορισμός
1. Οι Μορφές  Άντλησης Κεφαλαίων
2. Εθνική  και Διεθνής Κεφαλαιαγορά
3. Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Κεφαλαιαγοράς
4. Η Εκδότρια Ανώνυμη Εταιρία
5. Ο Μεσολαβητής και η Αναδοχή
6. Η Τιμή Έκδοσης της Μετοχής
7. Οι Ευθύνες του Underwriter
8. Οι Διοικητικές Ενέργειες του Αναδόχου
9. Ο Τρόπος Διάθεσης των Μετοχών
10. Το Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων
11. Η Προθεσμία Άσκησης του Δικαιώματος και η Αποκοπή του
12. Η Προσαρμογή της Χρηματιστηριακής Τιμής
13. Η Διαπραγμάτευση του Δικαιώματος Προτίμησης
14. Η Απώλεια του Δικαιώματος Προτίμησης
15. Οι Συντελεστές Πραγματοποίησης των Εκδόσεων Μετοχών και της Διάθεσής τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
  Ορισμός
1. Η Χρηματιστηριακή Αγορά
2. Τα Χρηματιστήρια Αξιών
3. Η Αγορά Market Making
4. Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Tίτλων (Η.Δ.Α.Τ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ)
   Ορισμός
1. Η Αγορά Συναλλάγματος
2. Η Διατραπεζική Αγορά
3. Η Αγορά Χρηματοπιστωτικών Αξιών
- Τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου ελληνικά ή ξένα
- Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων
- Τα Γραμμάτια τραπεζικής αποδοχής
- Τα εμπορικά Ομόλογα
- Οι συμφωνίες επαναγοράς
- Οι εγγυητικές επιστολές
- Τα ευρωδολάρια
- Τα μερίδια των πάσης φύσεως και μορφής αμοιβαίων κεφαλαίων
-Η τραπεζοασφάλειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
   Ορισμός
1. Η Αγορά Προθεσμιακών Συμβολαίων( Futures)
2. Η Αγορά Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options)
3. Οι Ανταλλαγές (Swaps)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ  ΤΙΤΛΟΙ
   Ορισμός
1. Ομολογιακοί τίτλοι
1.1 Ομόλογα
1.2 Ομολογίες
 1.2.1 Ομολογίες του Δημοσίου
 1.2.2 Ομολογίες ανωνύμων εταιριών
 1.2.3 Ομολογίες μετατρέψιμες
 1.2.4 Διεθνείς Ομολογίες
 1.2.5 Τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων και άλλων απαιτήσεων
 1.2.6 Συμφωνίες εγγύησης έκδοσης γραμματίων
 1.2.7 Δάνεια για εξαγορές
2. Μετοχικοί τίτλοι
    2.1 Κοινές μετοχές
    2.2 Προνομιούχες μετοχές
     2.3 Διεθνείς μετοχές
    2.4 Μετοχές Επικαρπίας
    2.5 Τα Eλληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ)
    2.6 Ιδρυτικοί τίτλοι
 2.6.1 Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι
 2.6.2 Εξαιρετικοί ή Προνομιούχοι ιδρυτικοί τίτλοι
3. Η Απόδοση των Μετοχικών Τίτλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε)
    1.1 Tο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
    1.2 Οι Λοιπές Εταιρίες του Ομίλου
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
3. Οι Εποπτευόμενες από την Ε.Κ Χρηματιστηριακές Εταιρίες
3.1 Οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες (Α.Χ.Ε )
3.2 Οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ( Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.)
3.3 Οι Ανώνυμες Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών.(Α.Ε.Λ.Δ.Ε)
3.4 Οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ( Ε.Π.Ε.Υ.)
3.5 Οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι
4. Οι Διαμορφωτές της Αγοράς (Market Makers)
5. Κοινά Κεφάλαια Συνεγγύησης
6. Ο Σύνδεσμος Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σ.Μ.Ε.Χ.Α)

YΠOΣHMEIΩΣEIΣ Α΄ MEPOYΣ

ΜΕΡΟΣ B’
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι Οικονομικές Καταστάσεις 
Ο Ισολογισμός
Τα Επί Μέρους Στοιχεία του Ισολογισμού
Ενεργητικό
1. Πάγια Στοιχεία
     1.1 Έξοδα Εγκαταστάσεως
    1.2 Ασώματες Ακινητοποιήσεις ή Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
1.3 Ενσώματα Πάγια
1.4 Αποσβέσεις των Παγίων Στοιχείων
1.5 Συμμετοχές – Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
 1.5.1 Συμμετοχές
 1.5.2 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
2. Κυκλοφορούν
2.1 Αποθέματα
2.2 Απαιτήσεις
2.3 Χρεόγραφα
2.4 Διαθέσιμα
3. Λογ/μοί Τάξεως Ενεργητικού Παθητικού
4. Υποχρεώσεις
4.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
4.2 Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις
4.3 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
5. Προβλέψεις
6. Ίδια Κεφάλαια
  6.1 Μετοχικό κεφάλαιο
  6.2 Αποθεματικά
7. Λολ/μοί  Τάξεως Παθητικού
8. Αποτελέσματα Χρήσης
8.1 Καθαρός Κύκλος Εργασιών
8.2 Κόστος Πωλήσεων
8.3 Μικτά Κέρδη
8.4 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
8.5 Γενικά Έξοδα Διοίκησης
8.6 Έξοδα Διάθεσης
8.7 Αποσβέσεις
8.8 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
8.9 Χρηματοοικονομικά Έσοδα-Έξοδα
 8.10 Φόροι και Εισφορές
 8.11 Καθαρά Λειτουργικά Αποτελέσματα
 8.12 Διάφορα Έξοδα-Έσοδα
 8.13 Καθαρά Κέρδη Χρήσης
 8.14 Αμοιβές Μελών Δ.Σ.
  8.15 Kαθαρά κέρδη χρήσης προς διάθεση
 9. Διάθεσης Αποτελεσμάτων
10. Kατάσταση Μεταβολών Καθαρής Περιουσίας
11. Λογιστική Αξία Α.Ε- Λογιστική Αξία Μετοχής
12. Αξιόπιστες Συμπληρωματικές Πληροφορίες και Στοιχεία για τα
Μεγέθη Δημοσιευμένων Οικ/κών Κατ/σεων των Α.Ε.
12.1 Προσάρτημα.
12.2 Το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Ελεγτών
12.3 Η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ της Εταιρίας
    προς την Γ.Σ των Μετόχων
13. Η Εξωλογιστική Αξία της Καθαρής Περιουσίας
      της Α.Ε και η Εξωλογιστική Τιμή της Μετοχής
14. Λοιπές Πληροφορίες από Οργανισμούς
      και Επίσημες Ανακοινώσεις Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΚΡΙΤΙΚH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Εισαγωγή
2. Βαθμός Παγιοποίησης Περιουσίας
3. Δείκτης Κάλυψης Παγίου Κεφαλαίου με
   Κεφάλαια Μακράς Διάρκειας
4. Δείκτες Ρευστότητας
4.1 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας
4.2 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας
4.3 Δείκτης Ρευστότητας Αcid Τest
5. Δείκτες Αποδοτικότητας
5.1 Αποδοτικότητα Επιχείρησης ή Εκμετάλλευσης
5.1.1 Πρώτος Τύπος Αποδοτικότητας
5.1.2.Δεύτερος Τύπος Αποδοτικότητας
5.1.3 Τρίτος  Τύπος Αποδοτικότητας
5.2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
5.2.1 Δείκτης Αποδοτικότητας Βάσει Λειτουργικών Αποτελεσμάτων
5.2.2 Δείκτης Αποδοτικότητας Βάσει Καθαρών Αποτελ/των  Χρήσης
6. Δείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης
7. Σύγκριση Διαδοχικών Ισολογισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε
1. Οι Αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε.
1.1 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών
1.2 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Μετοχοποίηση Ιδίων Κεφαλαίων
1.2.1 Η Επίδραση της Κεφαλαιοποίησης επί της Χρηματιστηριακής Τιμής της Μετοχής
1.2.1.1 Μετοχοποίηση Κονδυλίων Καθαρής Περιουσίας από Υπεραξίες Περιουσιακών Στοιχείων
1.2.1.2 Μετοχοποίηση Κερδών Χρήσης και Διανομή Μετοχών αντί καταβολής Mερίσματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.
1. Εισαγωγή
2. Κατάτμηση ή Διαίρεση ή Διάσπαση μετοχών
3. Σύμπτυξη ή Αντίστροφη Διάσπαση
4. Εκμετάλλευση της τεχνικής των stock split και reverse split
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1. Εισαγωγή
2. Ιστορικά Δεδομένα
2.1 Η Εξέλιξη Πωλήσεων και Αποτελεσμάτων
2.2 Η Παραγωγική και Συναλλακτική Δραστηριότητα
2.3 Ο Πραγματοποιούμενος Βαθμός Συναλλακτικής Δραστηριότητας
3. Η Προοπτική Μελλοντικών Κερδών
4. Παραγωγική Iκανότητα και Aπασχόληση
4.1 Παραγωγική Ικανότητα -Βαθμοί
4.2 Βαθμοί Απασχόλησης
5. Συνάρτηση Επιχειρηματικών Εξόδων με εκάστοτε
    Βαθμό Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
5.1 Σταθερά Έξοδα
5.2 Έξοδα Μεταβλητά
 5.2.1 Έξοδα Αναλογικά
 5.2.2 Έξοδα Αύξοντα
 5.2.3 Έξοδα Φθίνοντα
 5.2.4 Έξοδα Ακανόνιστα ή Παλίνδρομα
 5.2.5 Γενικά Έξοδα
6. Συνάρτηση Βαθμού Απασχόλησης και Αποτελεσμάτων χρήσης
6.1 Πρώτη Ζώνη
6.2 Δεύτερη Ζώνη
 6.2.1 Ζώνη της Απασχόλησης
      6.2.2 Ζώνη της Υπεραπασχόλησης
      6.3 Τρίτη Ζώνη
7. Σχέση Απασχόλησης και Προγράμματος Δράσης
8. Προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου του Κύκλου Εργασιών
8.1 Προσδιορισμός Ν.Σ με Μαθηματικό Τύπο
8.2 Περιθώριο Ασφάλειας Κερδοφορίας
8.3 Βαθμός Δραστηριότητας και Επιδιωκόμενα Κέρδη
8.4 Διάγραμμα Ζωνών Κερδών – Ζημιών
     ή Ν.Σ  Κύκλου Εργασιών
8.5 Κατασκευή Διαγράμματος Ζωνών Κερδών-Ζημιών της Α.Ε «Α»
9. Τεχνική Προσδιορισμού Βαθμού Απασχόλησης
    Κύκλου Εργασιών και Κερδών και Ζημιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ. Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ
1. Το πρόβλημα
2. Συντελεστές Προσδιορισμού Πραγματικής Αξίας Μετοχής
2.1 Οικονομικά και Τεχνικά Μέσα
 2.1.1 Εσωτερική Αξία Επιχείρησης
 2.1.2 Απασχολούμενο ή Λειτουργικό Κεφάλαιο
2.2 Η Ανθρώπινη Ενέργεια και Προσφορά
2.3 Τα Κέρδη της Επιχείρησης
3. Η Υπεραξία της Επιχείρησης
3.1 Κέρδη Χρονικής Περιόδου
3.2 Καθαρά Λειτουργικά ή Οργανικά Κέρδη
3.3 Διαχωρισμός Οργανικών Κερδών σε Κανονικά και Υπερκέρδη
3.4 Υπολογισμός Υπερπροσόδου ή Υπερκερδών
3.5 Υπολογισμός της Υπεραξίας της Επιχείρησης
4. Η Πραγματική Αξία της Επιχείρησης
5. Άλλες Μέθοδοι Προσδιορισμού της Πραγματικής
    Αξίας της Επιχείρησης και της Μετοχής
5.1 Η Μέθοδος του Καθαρού Ενεργητικού
5.2 Η Μέθοδος της κεφαλαιοποίησης της
     Προσόδου της Επιχείρησης ή της Απόδοσης
5.3 Η Έμμεση Μέθοδος ή η Γερμανική Μέθοδος των Πρακτικών
5.4 Η Mέθοδος υπολογισμού με κριτήριο το Xρόνο Zωής της επιχείρησης
6. Εκτίμηση της Αξίας Επιχειρήσεων που
    παρουσιάζουν Ζημιογόνα Αποτελέσματα
6.1 Νέες Επιχειρήσεις με Ευοίωνες Προοπτικές
6.2 Επιχειρήσεις με Ζημίες οφειλόμενες σε  Έκτακτους Παράγοντες
6.3 Επιχειρήσεις υπό Εξυγίανση
7. Επιχειρήσεις με συνεχώς Ανεπαρκή Κέρδη
8. Επιχειρήσεις μη Λειτουργούσες
9. Η Πραγματική Αξία Επιχείρησης ως Βάση Διαπραγμάτευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Εισαγωγή
2. Κατηγορίες   Κλάδων
2.1 Κλάδοι Ανελαστικοί από Άποψης Ζήτησης Προϊόντων
2.2 Κλάδοι Ελαστικοί από Άποψης Ζήτησης και Κατανάλωσης Προϊόντων
2.3 Κλάδοι Έντασης Παγίων Κεφαλαίων
2.4 Κλάδοι Έντασης Κυκλοφοριακού Κεφαλαίου
2.5 Κλάδοι Νεοσύστατοι
 2.5.1 Η Εξέλιξη των Νέων Κλάδων
 2.5.2 Η Ενίσχυση των Νέων Κλάδων
2.6 Κλάδοι Καθιερωμένοι - Δοκιμασμένοι
3. Έρευνα των Ιστορικών Στοιχείων των Κλάδων
3.1 Τάσεις Δυναμικής Ανάπτυξης Κλάδων
  3.1.1 Αυξήσεις Πωλήσεων
  3.1.2 Αυξήσεις Περιουσιακών Στοιχείων
  3.1.3 Αυξήσεις Επιχειρηματικών Κερδών
3.2 Οι Αποτιμήσεις των Κλάδων
4. Προβλέψεις Μελλοντικής Εξέλιξης των Κλάδων

YΠOΣHMEIΩΣEIΣ B΄ MEPOYΣ

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Eγχώριες και Διεθνείς Oικονομικές Eξελίξεις
2. Συντελεστές που Eπηρεάζουν και Προσμετρούν την Oικονομική Δραστηριότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
1. Εγχώριες Πολιτικές Συνθήκες και Εξελίξεις
2. Διεθνείς πολιτικές Συνθήκες και Εξελίξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π)
2. Το Ισοζύγιο Διεθνών Συναλλαγών
Α Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Β Το Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
3. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
3.1 Ο Τακτικός Προϋπολογισμός
3.2 Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
4. Το Δημόσιο Χρέος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚOΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ
1. Προηγμένες Χώρες
Η.Π.Α.
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε)
Ιαπωνία
2. Αναπτυσσόμενες – Αναδυόμενες Χώρες
Κίνα
Ρωσία
Ινδία
Χώρες της Λατινικής Αμερικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1. Ορισμός
2. Το Διάγραμμα του Οικονομικού Κύκλου
3. Οι Φάσεις του Οικονομικού Κύκλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ
1. Εισαγωγή
2. Οι Κυκλικοί Δείκτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΉΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ BETA COEFFICIENT
1. Ο Δείκτης Μεταβολής Της Τιμής Μιας Μετοχής
2. Ο Γενικός Δείκτης της Χρηματιστηριακής Αγοράς
3. Οι Κλαδικοί Δείκτες
4. Ο Δείκτης Beta  Coefficient

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚYΚΛΟΙ
1. Η Φύση των Χρηματιστηρίων
2. 0ι Χρηματιστηριακοί Κύκλοι
3. Η Σύγκλιση των Κύκλων
4. Οι Χρηματιστηριακές Κρίσεις
5. Γνήσιες Χρηματιστηριακής Κρίσεις
5.1 Φάση Οικονομικού Κύκλου Ανάπτυξης της Οικονομίας
5.2 Φάση του Οικονομικού Κύκλου Κάμψης της Οικονομίας
6. Εξωγενείς Xρηματιστηριακές Κρίσεις

YΠOΣHMEIΩΣEIΣ Γ΄ MEPOYΣ

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
1. Η Αποτελεσματική Χρηματιστηριακή Αγορά
2. Θεωρίες και Τεχνικές περί των Κινήσεων και του
    Προσδιορισμού των Τιμών των Μετοχικών Τίτλων
2.1 Η Θεωρία της Θεμελιώδους Οικονομικής ή Βασικής Ανάλυσης
2.2 Η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς
 2.2.1 Ισχυρή Αποτελεσματική Αγορά ή Ισχυρός Τύπος
 2.2.2 Ασθενής Αποτελεσματική Αγορά ή Ασθενής Τύπος
 2.2.3 Μέτρια Αγορά ή Μέσης Ισχύος Αποτελεσματική Αγορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΤΕΧΝΙΚH ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Εισαγωγή
2. Η Μέθοδος του Κινητού Μέσου Όρου
2.1 Οι Διακρίσεις του Κινητού Μέσου  Όρου
2.2 Η Διερεύνηση Γενικά των Διαγραμμάτων του Κινητού Μέσου Όρου
2.3 Διερεύνηση του Κινητού Μέσου Όρου των 10 Ημερών
3. Οι Μεταβολές του Όγκου των Συναλλαγών
4. Το Εξελισσόμενο Εύρος της Αγοράς
5. Η Θεωρία της Αντίθετης Γνώμης προς την Κοινή Γνώμη
6. Οι Χρηματιστηριακοί Κύκλοι
7. Διάφορες Άλλες Τεχνικές Αναλύσεις
8. Επενδυτικές Τακτικές Προσδιορισμού της Στιγμής Επέμβασης στην Αγορά
8.1 Η Εκτίμηση της Οικονομικής Προστιθεμένης Αξίας
8.2 Διάθεση Σταθερού Ποσού Νομίσματος
     για Αγοραπωλησίες Αξιών σε Τακτά Χρονικά διαστήματα
8.3 Κλιμακωτή Απόκτηση ή Διάθεση Μετοχών Ανάλογα
     με την Εξέλιξη των Τιμών των Μετοχών στις Αγορές
8.4 Η τεχνική της Κεντρικής ή της Κανονικής Τιμής
8.5 Η Τεχνική της Σταθερής Σχέσης Μετοχών
      και Χρεογράφων (Oμολογιών, ομολόγων κ.λ.π)
9. Οι Μελέτες Περιστατικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΦΘΗΝΕΣ Η ΑΚΡΙΒΕΣ
1. Εισαγωγή
2. Οι Αξίες  Μετοχών
2.1 Η Ονομαστική Αξία Μετοχής
2.2 Η Λογιστική Αξία Μετοχής
2.3 Η Εξωλογιστική Αξία Μετοχής
2.4 Η Εσωτερική Αξία Μετοχής
2.5 Η Πραγματική Αξία Μετοχής
2.6 Η Χρηματιστηριακή ή Αγοραία Αξία Επιχείρησης και Μετοχής
3. Τα Κέρδη Ανά Μετοχή
4. Χρηματιστηριακοί Δείκτες, ή Δείκτες Αποτίμησης Μετοχών
 4.1 Δείκτες Σύγκρισης των Διαφόρων Αξιών  της Μετοχής Μεταξύ τους
 4.1.1 Δείκτης Τρέχουσας Αξίας Μετοχής προς
         την Λογιστική ή την Εξωλογιστική της Αξία
 4.1.2 Δείκτης Χρηματιστηριακής, ή Αγοραίας
         Τιμής Μετοχής προς την Εσωτερική της Αξία
 4.1.3 Δείκτης Χρηματιστηριακής, ή Αγοραίας
        Τιμής Μετοχής προς την Πραγματική της Αξία
4.2 Δείκτης Χρηματιστηριακής, ή Αγοραίας Τιμής
      της Μετοχής προς Κέρδη Ανά Μετοχή
4.3 Χρήση του Δείκτη Μ για Προσδιορισμό
      της Πραγματικής Αξίας Μετοχής
5. Εξακρίβωση Υποτιμημένων ή Υπερτιμημένων μετοχών
5.1 Μετοχή Υπερτιμημένη
5.2 Μετοχή Υποτιμημένη
5.3 Μετοχές Ιδιαίτερης Αξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
XPHMATIΣTHPIAKEΣ AΓOPEΣ ΦOYΣKEΣ
METOXEΣ ΦOYΣKEΣ
1. Mετοχές Φούσκες
2. Oι Aιτίες Δημιουργίας Xρηματιστηριακής Φούσκας
3. Oι Mελλοντικές Συμπεριφορές Eπενδυτών
4. Oι Θεωρίες της Oρθολογικής Φούσκας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
1. Εισαγωγή
2. Επιλογή  της Χρονικής Στιγμής Επέμβασης για την Αγορά ή Πώληση Μετοχών
2.1 Βραχυπρόθεσμες Αγοραπωλησίες
2.2 Μεσοπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Τοποθετήσεις Κεφαλαίων για Αγορά ή Διακράτηση Μετοχών
3. Η Επιλογή των Μετοχών Για Αγορά

YΠOΣHMEIΩΣEIΣ Δ΄ MEPOYΣ

OPOΛOΓIA

BIBΛIOΓPAΦIA

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Α’ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Γραφική Παράσταση Ζωνών Κερδών-Ζημιών ή Νεκρού
Σημείου (Ν.Σ) του Κύκλου Εργασιών (Σχήμα A)

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ο Οικονομικός Κύκλος και η Μακροχρόνια Ανάπτυξη
(Σχήμα B)

Δ’ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κινητός Μέσος Όρος 10 Ημερών (Σχήμα Γ)


Β’ ΠΙΝΑΚΕΣ

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. Ισολογισμός
2. Πάγιο Eνεργητικό
3. Κυκλοφορούν Eνεργητικό
4. Υποχρεώσεις
5  Προβλέψεις - Ίδια Kεφάλαια
6  Αποτελέσματα Χρήσης
7  Διάθεση Αποτελεσμάτων
8. Μεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
9. Σύγκριση Ισολογισμών
10. Κίνηση Κεφαλαίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
11. Καθαρή Περιουσία Α,Ε. «Χ»
12. Καθαρή Περιουσία Α.Ε. «Χ» Μετά την Μετοχοποίηση
     Aποθεματικού από την Έκδοση μετοχών υπέρ τό άρτιο
13. Καθαρή Περιουσία Α,Ε «Χ» Μετά την
      Μετοχοποίηση Μέρους τωνΚερδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7
14. Εξέλιξη Α.Ε.Π.
15.  Δυναμισμός Κλάδων
16.  Μέτρηση Αποδοτικότητας Κλάδων Μεταποίησης