Α' ΤΟΜΟΣ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πνεύμα της προμυθικής ανθρωπότητας
Μυθική σκέψη και φιλοσοφία
Ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία
Μύθος και κοσμογονία
Διονυσιακοί και ορφικοί
Λυρικοί ποιητές και επίνοια
Εγγύς της φιλοσοφίας
Απουσία κεντρικής αυτοκρατορικής – θεοκρατικής διοίκησης
Φιλοσοφικά προμηνύματα
Προλεγομένων επιλεγόμενα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
ΟΙ ΠΡΩΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΙΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Η Ιωνική Σχολή
Θαλής ο Μιλήσιος
Αναξίμανδρος
Αναξιμένης
Το πνεύμα της Ιωνικής Φιλοσοφίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΑΤΕΣ

Ηράκλειτος ο Εφέσιος
Αεί πάντα ρεί ο ξυνός λόγος
Άνθρωπος και Θεός
Σοφία της φιλοσοφίας
Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος
Παρμενίδης ο Ελεάτης
Το ποίημα και το μυθικό του περίβλημα
Είναι και νοείν
Ζήνων και Μέλισσος

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ

Πυθαγόρας ο Σάμιος
Πυθαγόρας και Πυθαγόρειοι
Αριθμοί, αρμονία, μουσική
Ορφικοπυθαγόρειοι
Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος
Το εγχείρημα
Τα ριζώματα
Φιλότης και Νείκος
Ο Σφαίρος
Κοσμολογία και Ανθρωπολογία
Θρησκεία και Φιλοσοφία
Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος
Τα στοιχεία
Κοσμολογία
Νους
Γνωσιοθεωρία
Αρχέλαος ο Αθηναίος και Διογένης ο Απολωνιάτης

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Ο ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ

Λεύκιππος και Δημόκριτος
Ο αισθητός κόσμος και τα άτομα
Γνωσιοθεωρία
Κοσμολογία
Ανθρωπολογία και Ηθική
Αισθητική

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Οι προσωκρατικοί και η ανθρώπινη σκέψη
Κοινές αφετηρίες
Οι προσωκρατικοί και η φιλοσοφία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Η ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΦΙΣΤΕΣ

Η Σοφιστική και οι σοφιστές
Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης
Γοργίας ο Λεοντίνος
Πρόδικος ο Κείος
Ιππίας ο Ηλείος
Αντιφών
Θρασύμαχος ο Χαλκηδόνιος και Λυκόφρων
Κριτίας
Λοιποί σοφιστές
Σοφιστική και φιλοσοφία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το υποκείμενο και ο λόγος
Τα θεμέλια της ηθικής
Οι Σωκρατικοί
Οι Μεγαρικοί
Οι Κυνικοί
Οι Ηδονικοί

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΠΛΑΤΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ

Ο Σωκρατικός Πλάτων
Μεμψύχωση και Γνώση
Ιδεαλισμός
Το αγαθό
Ο Πλατωνικός έρως: ψυχή, νους, λόγος
Αίσθηση – ψυχή
Η πλατωνική διαλεκτική
Η ηθική και πολιτική φιλοσοφία
Το τιμοκρατικό σύστημα
Η ολιγαρχία
Η δημοκρατία
Η τυραννία
Η πλατωνική πολιτεία
Οι φύλακες
Οι δημιουργοί
Οι άρχοντες
Κοσμολογία και Αισθητική
Ο Πλάτων και η φιλοσοφία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σπεύσιππος
Ξενοκράτης, Πολέμων, Κράντωρ, Φίλιππος, Ηρακλείδης

Β' ΤΟΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Προκείμενες της αριστοτελικής φιλοσοφίας
Αρχές και πεδία της φιλοσοφίας
Ύλη και άπειρον, το δυνάμει ον
Ενεργεία ον, Εντελέχεια, Ύλη, Μορφή, Ενέργεια
Ουσία, Κατηγορίες, Συμβεβηκότητα
Κατηγόρημα και Συμβεβηκός
Οι πλατωνικές ιδέες και οι αριστοτελικές ουσίες
Αίσθηση και Ψυχή
Ψυχή, Μνήμη, Φαντασία, Νους
Νους και Αγαθόν
Μεταφυσικές αρχές και λογική
Γλώσσα και ορισμός
Έννοιες και κρίσεις
Συλλογισμός
Διαλεκτική
Ηθική
Πολιτική φιλοσοφία
Αισθητική
Κοσμολογία και επιστήμη
Χωροχρόνος και κόσμος
Τα Μαθηματικά και οι Επιστήμες
Ο Αριστοτέλης και η Φιλοσοφία
Η Περιπατητική Σχολή

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αρχαία Στοά: Ζήνων, Κλεάνθης, Χρύσιππος
Φυσική – Μεταφυσική
Θεολογία
Χωροχρόνος
Κόσμος και άνθρωπος
Γνωσιοθεωρία
Λογική
Φαντασίαι, αξίωμα, γένος είδος
Διαλεκτική
Γλώσσα και Λογική
Ρητορική
Η Ηθική
Το αγαθό και η φύση του ήθους
Οι συγκεκριμένες εκφάνσεις της αρετής
Τα αγαθά
Τα πάθη της ψυχής
Τα αδιάφορα
Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία
Η στωική σοφία, η αυτοκτονία, η αθανασία
Μέση Στοά
Παναίτιος και Ποσειδώνιος
Φυσική – Μεταφυσική
Λογική
Ηθική
Νεότερη Στοά
Σενέκας
Επίκτητος
Μάρκος Αυρήλιος
Ο στωικισμός και η φιλοσοφία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ

Επίκουρος
Διαίρεση της φιλοσοφίας
Το κανονικόν
Αίσθηση, παράσταση, έννοια, λόγος
Ψυχή
Το φυσικόν
Άτομο και κενόν
Αισθητές μορφές και κόσμοι
Μετεωρολογία
Το ηθικόν
Αρετή
Ηδονές
Φιλία και κοινωνία
Η σοφία
Επικούρειοι

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ

Πύρρων ο Ηλείος
Τίμων
Αρίστων ο Χίος
Μέση Ακαδημία: Αρκεσίλαος
Νέα Ακαδημία: Καρνεάδης
Νέα Σκέψη: Αινησίδημος και Αγρίππας
Σέξτος Εμπειρικός
Σκεπτικισμός και φιλοσοφία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Νεοπυθαγόρειοι
Νεοκυνικοί
Ακαδημαϊκοί. Η Μέση Πλατωνική φιλοσοφία
Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς
Θέων ο Σμυρναίος
Περιπατητικοί
Ερμητισμός και θεοσοφία: Συγκρητιστική θρησκειοφιλοσοφία
Χαλδαϊκοί χρησμοί
Ελληνοϊουδαϊκή φιλοσοφία
Φίλων
Αλληγορική μέθοδος
Θεολογία
Λόγος
Κοσμολογία
Ανθρωπολογία

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ

Αμμώνιος ο Σακκάς και πρώτοι νεοπλατωνικοί
Πλωτίνος
Οι πλατωνικές και οι αριστοτελικές αφετηρίες
Η παρουσία των Στωικών
Ιρανική θεοσοφία
Μεταφυσικές αρχές
Οι τρεις αρχικές υποστάσεις
Το Εν Αγαθόν
Νους
Ψυχή
Το αισθητό
Χρόνος
Η πτώση των ψυχών και τα πάθη
Έρως, έκσταση, θεωρία
Το νοητό κάλλος
Το ηθικό: Η κάθαρση της ψυχής και οι αρετές
Η αισθητική
Πορφύριος
Ιάμβλιχος
Πρόκλος
Αθηναϊκή Νεοπλατωνική Σχολή
Μαρίνος ο Νεαπολίτης
Δαμάσκιος
Η Αλεξανδρινή Νεοπλατωνική Σχολή
Νεοπλατωνισμός και φιλοσοφία

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το ευαγγελικό μήνυμα και η αποστολική παράδοση
Χριστιανικό δόγμα και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία
Χριστιανοί θεολόγοι και φιλόσοφοι
Θεολογία, Χριστολογία, Πνευματολογία
Η θεολογία των Καππαδοκών πατέρων
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Χριστιανικό Δόγμα
Θεός
Κόσμος
Άνθρωπος

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ