Πρόλογος Ιωάννη Τζωάννου
Πρόλογος του συγγραφέα
Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος διαγραμμάτων
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο της μελέτης
1.2 Διάρθρωση και περιεχόμενο της μελέτης

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '90 ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2000 - 2001
2.1 Τα αμοιβαία κεφάλαια ως εναλλακτική επενδυτική
επιλογή στη δεκαετία του '90
2.1.1 Αποδόσεις και κίνδυνος κατά την περίοδο 1990-2001
2.2 Η διαδικασία ανάπτυξης της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων
2.2.1 Η πτωτική πορεία στη διετία 2000-2001
2.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξελίξεων
στην ελληνική αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 3.1 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιριών διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων και ο ρόλος των τραπεζών
στην ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων
3.1 Οι συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων
3.3 Η διάρθρωση των προμηθειών των αμοιβαίων κεφαλαίων

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

5.1 Εξελίξεις και χαρακτηριστικά
5.1.1 Η δεκαετία του '90
5.1.2 Η διετία 2000 - 2001
5.2 Η διεθνοποίηση του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων
5.3 Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων
5.4 Αμοιβαία κεφάλαια και ευρώ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

6.1 Επιτόκια και μετάδοση της νομισματικής πολιτικής
6.2 Ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων και παράγωγα προϊόντα

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -
ΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

7.1 Αμοιβαία κεφάλαια και αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών
7.2 Οι συνθήκες αστάθειας της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά
τη διάρκεια των νομισματικών κρίσεων του 1994, 1997 και 1998
7.3 Η επίδραση των επιτοκίων και των τιμών των μετοχών στα αμοιβαία κεφάλαια
στη διάρκεια των νομισματικών αναταραχών των ετών 1997 και 1998
7.3.1 Έλεγχος συμπεριφοράς των χρονολογικών σειρών
7.3.2 Η αιτιώδης σχέση μεταξύ επιτοκίων, τιμών μετοχών και τιμών
και όγκου μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 -
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 -
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.1 Η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων
1.2 Οι δείκτες τιμών και όγκου κυκλοφορούντων
μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων
1.2.1 Ο δείκτης τιμών τύπου Laspeyres
1.2.2 Ο δείκτες όγκου τύπου Paasche
1.2.3 Οι δείκτες τιμών και όγκου τύπου Fisher
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 -
Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Απόδοση και κίνδυνος
1.1 Υπολογισμός του κινδύνου
1.1.1 Η τυπική απόκλιση
1.1.2 Ο συντελεστής μεταβλητότητας
1.2 Ανάλυση Κινδύνου
1.2.1 Ανάλυση κινδύνου μεμονωμένης
επένδυσης
1.2.2 Ανάλυση κινδύνου χαρτοφυλακίου
2. Παράγοντες κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων
3. Ο κίνδυνος ως κριτήριο αξιολόγησης των
αμοιβαίων κεφαλαίων
3.1 Συστηματικός κίνδυνος και αμοιβαία κεφάλαια
3.2 Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση
τον κίνδυνο
4. Πηγές κινδύνου

- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -
Α. Ελληνική
Β. Ξενόγλωσση